Fransua Rable - Qarqantua və Pantaqruel

13.65 AZN
 

Təsvir

Fransua Rable yeni dövr Avropa romanının banisidir. Fransız İntibahının əsas problemləri, fransız humanizminin mahiyyəti Rable yaradıcılığında öz əksini tapmışdır. Onun “Qarqantua və Pantaqruel” romanı orta əsr Avropa ədəbiyyatının populyar janrlarına – cəngavərlik romanlarına, kralların və sərkərdələrin bioqrafiyalarına, dini sxolastikaya, hüquqşünasların bəlağətli nitqlərinə parodiyadır.
Əsərin əsas personajı olan Panurqu kələkbazlıq romanlarının qəhrəmanlarından biri hesab etmək olar. Romanın süjeti, obraz və ifadələri xalq deyimlərindən, folklor düşüncəsindən qaynaqlanır.
“Qarqantua və Pantaqruel”in poetikası üçün xalq romanlarından, mifoloji təfəkkür tipindən İntibah realizminə keçid səciyyəvidir. Süjeti ölüm və gülüş, ölüm və yemək, ölüm və içki motivlərinin üzərində qurulan bu fəlsəfi əsərin mahiyyəti kef-damaq içində, müdrik və şən yaşam tərzindən ibarətdir.
Roman çoxplanlılığı ilə fərqli janrları və üslubları ehtiva edən qeyri-adi struktura malikdir ki, bu da onun oxucu kütləsini artırır.

Xüsusiyyətlər

Kitab

Dil:
Azərbaycanca
Müəllif:
  • Fransua Rable
Nəşriyyat:
  • Kitab klubu